Услуги

Планиране и подготовка

Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите. Изготвя се:

 • анализ на целесъобразността;
 • изготвянето на индивидуални финансови модели за прогнозиране и планиране;
 • консултации във връзка с капиталовата структура, която включва както подробен анализ на историческото представяне, секторна и пазарна информация до препоръки за оптималното съотношение и стратегия за осъществяване на финансовите цели;
 • анализ на паричните потоци и консултации във връзка с управлението на паричните потоци и поддържане на необходима ликвидност;
 • изготвяне на финансова оценка, използвайки международни признати методи, базирани основно на дисконтирани парични потоци и пазарни аналози;
 • консултации във връзка с финансирането на дейността и проектите – използване на различни възможни източници на финансиране, както и финансиране, използвайки средствата от структурните фондове;

Стратегия

Сигурността на успеха при изпълнението зависи много от добре организираната и разработена стратегия. По задание на клиента екипът разработва:

 • маркетингова стратегия;
 • маркетингови проучвания и развитие на нови продукти;
 • изготвяне на инвестиционни планове и проекти;
 • изготвяне и представяне на стратегии за развитие на бизнеса;
 • проучване, необходимо за изготвяне на бизнес планове;
 • консултации относно ефективното изпълнение на плана;
 • изготвяне на модел за контрол на изпълнението на бизнес плана;
 • изготвяне на индустриални и секторни анализи с цел идентифициране възможности за развитие на бизнеса;
 • анализи на отделни дейности и организация в предприятието с цел оптимизиране;
 • финансово и стратегическо планиране;
 • оценка на конкурентноспособност на дейността на клиента;
 • финансово прогнозиране на очакваната възвращаемост от дейността на фирмата;
 • подпомагане на процеса за привличане на проектно финансиране;
 • инвестиционни анализи и анализи за икономическа целесъобразност;
 • анализ ползи-разходи;
 • мениджмънт планиране и др.;
 • разработване на тръжна докуметация;

Финансиране

Внимателно анализираме възможностте за финансиране  и даваме необходимите насоки за правилната програма и структура. Управляваме взаимно финансирането, паричните потоци и изпълнението по бизнес план до достигане на положителен финансов резултат. Разработваме необходимите документи по избраната финансираща програма и се ангажираме с управлението на проекта след неговото одобрение.

Управление и маркетинг

Декрет Консултинг ви подкрепя с професионални услуги по управление на проекти, които успешно да реализират вашия проект.

Оперативното управление осигурява:

 • Администриране на проекта и логистика
 • Мониторинг и докладване на Работен план
 • Управление на бюджета
 • Организиране на срещи и публични събития
 • Средства за комуникация и дистанционно сътрудничество
 • Разработване на договори
 • Разработване на документи за публични институции
 • Конфликти и управление на риска
 • Анализ и обработка на резултатите

Управлението може да се прилага в зависимост от Вашите желания и потребности: можете да избирате от широка гама услуги, която най-добре да отговаря на Вашите нужди – от административната подкрепа до пълния пакет. Работата може да се осъществява на място във вашата организация или в собствените ни офиси, или можем да се присъединят към консорциума като партньор или работа по занятие.


Leave a Reply

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories