Програми

ПРСР

Набиране на проектни предложения по новия програмен период за ПРСР се очаква да стартират през месец май – юни с мярка за подпомагане на млади фермери, а в края на годината- с мярката за инвестиции във физически активи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:
1. Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.
2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Програмата има три хоризонтални приоритета:
• Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
• Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
• Опазване и възстановяване на околната среда.

 Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Мярката предоставя възможност на кандидатите за инвестиционна подкрепа, както следва:
– Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства;
– Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към Договора, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на Приложение I.
– Инфраструктура насочена към развитие на селското стопанство и горското стопанство;
– Непроизводствени инвестиции насочени необходими за постигане на агроекологични цели и цели в областта на климата и опазване на околната среда.

 Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

Мярката включва следните подмерки:
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 

ЛОЗАРО- ВИНАРСТВО

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. предоставя финансова помощ за следните мерки:
1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране на пазарите на трети държави“;
3. „Събиране на реколтата на зелено“;
4. „Инвестиции в предприятия“.

Финансова помощ за мерките точки 1, 3 и 4 могат да получат гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

 

РИБАРСТВО

Новата ОП „Рибарство“ е насочена към иновации в рибарството и инвестиции в аквакултурите.

Ще се финансира преминаването от стопански риболов към туризъм със средства, насочени към преоборудването на корабите, с които да се превозват туристи или да се ползват за любителски риболов.

Предвидени са мерки за инвестиции на борда – модернизиране на риболовните уреди, с цел опазване на екосистемата и, също както по досегашната програма – за рязане на кораби за скрап. В този случай, който е получил парите, няма да има право да купува нов кораб в продължение на 5 години.

Другите предвидени за финансиране дейности са инвестиции за преработка на улова и преки продажби, рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки.

При аквакултурите ще се приемат проекти за модернизация на фермите, преработка и предлагане на пазара на собствена продукция.

Ще има е екологични мерки, които да компенсират производители в НАТУРА 2000.

Предвидена е една нова мярка за застраховане на продукцията от рибните ферми.

Ще се финансират и колективни инвестиции в производството.

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ОПИК 2014-2020 е насочена към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност.

Общо 1.190 млрд. евро са предвидени за следващия програмен период по оперативната програма,. От цялата сума 13% е национално съфинансиране, а 1.037 млрд. евро се очаква да дойдат от Европа.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са определени следните четири приоритетни области/оси, по линия на които ще се разпределя финансовият ресурс на програмата:
1. Предприемачество и развитие на бизнеса
2. Иновации
3. Зелена и енергийно-ефективна икономика
4. Интернационализация и услуги за бизнеса


Leave a Reply

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories